WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJEwaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-06-2012 - 27-08-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład, którego weszli Barbara Wolska, Dariusz Zagórski


Wnioski z ewaluacji

 1. Nauczyciele, we współpracy z pracownikami niepedagogicznymi, kształtują u wychowanków wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym umiejętności pracy zespołowej, kulturalnego zachowania, podstawowych czynności samoobsługowych, tj. mycia, zachowania przy jedzeniu, ubierania i rozbierania się.
 2.  Uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci, wszyscy nauczyciele prowadzą systematyczną analizę ich osiągnięć. Wdrożone z tej analizy wnioski, w postaci działań edukacyjnych oraz zajęć terapii logopedycznej, przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci.
 3. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych (nauka języka angielskiego, rytmika, nauka tańca towarzyskiego), a także angażowanie dzieci do różnych akcji, przedsięwzięć, uroczystości i konkursów, daje możliwość wszechstronnego rozwoju wychowanków i sprzyja osiąganiu gotowości szkolnej. Działania przedszkola w tym zakresie są wysoko oceniane przez rodziców i przedstawicieli środowiska.
 4. Realizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego z uwzględnieniem różnych form, metod zabawy i z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, sprzyja aktywnemu uczestnictwu w zajęciach wszystkich dzieci i umożliwia osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.
 5.  Prowadzona w przedszkolu diagnoza zachowań dzieci w różnych sytuacjach, podejmowanie licznych działań w trosce o bezpieczeństwo, w tym wychowawczych mających na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych zachowań, sprawia, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, czują się w nim bezpieczne, co potwierdzają opinie rodziców.
 6. Placówka realizuje roczne koncepcje pracy, w których kładzie się nacisk na wszechstronny rozwój dziecka, bezpieczeństwo i kreowanie postaw prozdrowotnych.
 7.  Przedszkole otwarte jest na opinie rodziców dotyczące swojej działalności. Korzystając z tej możliwości, rodzice angażują się we współpracę z przedszkolem między innymi poprzez włączanie się w: organizację imprez i uroczystości, przeprowadzane akcje charytatywne i społeczne, uczestnictwo w warsztatach dla dzieci i rodziców.
 8. Realizowane różnorodne i liczne działania, programy edukacyjne, w tym własne, w wyniku których wdrażana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, sprawiają, że rodzice i przedstawiciele środowiska lokalnego postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość kształcenia.
 9.  Systematyczna diagnoza w zakresie potrzeb i możliwości wychowanków prowadzona przez zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, skutkuje podejmowaniem działań, które przyczyniają się do postępów edukacyjnych dzieci.
 10. Przedszkole poprzez współpracę z wieloma partnerami i samorządem lokalnym wykorzystuje w szerokim zakresie zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, podnosząc w ten sposób efekty pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej placówki. Podejmowane inicjatywy na rzecz środowiska zaspokajają potrzeby i oczekiwania lokalnych instytucji i organizacji.
 11. Przedszkole w sposób systemowy gromadzi informacje o losach absolwentów i wykorzystuje je do doskonalenia pracy wychowawczo – dydaktycznej. W zgodnej opinii rodziców, partnerów i nauczycieli dzieci są dobrze przygotowane do dalszej edukacji w szkole podstawowej.
 12. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w funkcjonujących zgodnie z potrzebami przedszkola zespołach zadaniowych. Biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola, opracowują i analizują wyniki pracy tych zespołów, które podnoszą jakość pracy przedszkola.
 13. W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, w której aktywnie uczestniczą powołane zespoły nauczycieli prowadzące ewaluację. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego są uwzględniane w planowaniu pracy przedszkola, skutkują pozytywnymi zmianami w jego funkcjonowaniu. Zmiany te przyczyniają się do rozwoju przedszkola i wzrostu zaangażowania rodziców w podejmowaniu działań edukacyjnych i opiekuńczych.
 14. Warunki lokalowe przedszkola, rozległy ogród zabaw oraz bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają proces wychowawczo – dydaktyczny i umożliwiają realizację podstawy programowej i przyjętych programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor podejmuje planowane działania, wspomagane przez organ prowadzący i sponsorów, które przyczyniają się do polepszenia warunków lokalowych, wzbogacenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej przedszkola.

 


Wymagania

Poziom spełnienia wymagania

Obszar: Efekty

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

A

Dzieci są aktywne

A

Respektowane są normy społeczne

A

Obszar: Procesy

 

Przedszkole ma koncepcję pracy

A

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

A

Obszar: Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

A

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

A

Rodzice są partnerami

A

Obszar: Zarządzanie

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

A

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B